Badan Anggaran

NO
NAMA
JABATAN
1. SUNARTO, S.Pd
KETUA
2.  DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si
WAKIL KETUA
3. H.MISERI EFENDY, SH. M.HUM
WAKIL KETUA
4.
ANIK SUHARTO,S.SOS
WAKIL KETUA
5
SUKIRNO, SH
ANGGOTA
6
MUKRIDON ROMDLONI, S.T
ANGGOTA
7.
SUHARDI, S.Ip
ANGGOTA
8.
ISNANI, S.Pd
ANGGOTA
9 H SLAMET HARIJANTO, SH
ANGGOTA
10 MAHFUT ARIFIN, S.SOs
ANGGOTA
11 MASHUDI, SH
ANGGOTA
12.
EDY ISWAHYUDI, SE, MM
ANGGOTA
13.
SUGIJANTO, S, SOs
ANGGOTA
14 Drs. MULYONO
ANGGOTA
15.
GHUFRON RIDO’I, S.IP
ANGGOTA
16.
RAHMAT TAUFIK, S.Sos. M.Si
ANGGOTA
17.
EKO PRIYO UTOMO, ST
ANGGOTA
18.
EVI DWITASARI, S.Sos
ANGGOTA
19. H. AGUNG PRIYANTO, SE, MM
ANGGOTA
20. Drs. H. SAMSUDIN, Lc
ANGGOTA
21
SUHARLIANTO
ANGGOTA
22.
H. PURYONO, S,Ag., M.Pdi
ANGGOTA
23.
H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si
ANGGOTA